老子、道德经:九层之台,起于累土。千里之行,始于足下

有无相生,难易相成,长短相形,高下相倾,音声相和,前后相随。摘自 :老子

道德经

 

tiān xià jiē zhī měi zhī wéi měi  sī è yǐ 

天 下 皆 知 美 之 为 美,斯 恶 已。 

jiē zhī shàn zhī wéi shàn  sī bú shàn yǐ

皆 知 善 之 为 善,斯 不 善 已。 

gù yǒu wú xiāng shēng  nán yì xiāng chéng  

故 有 无 相 生,难 易 相 成, 

cháng duǎn xiāng jiào  gāo xià xiāng qīng  

长 短 相 较,高 下 相 倾, 

yīn shēng xiāng hè  qián hòu xiāng suí

音 声 相 和,前 后 相 随。

shì yǐ shèng rén chǔ wú wéi zhī shì  xíng bù yán zhī jiào

是 以 圣 人 处 无 为 之 事,行 不 言 之 教,

wàn wù zuò yān ér bù cí  shēng ér bù yǒu 

万 物 作 焉 而 不 辞,生 而 不 有, 

wéi ér bú shì  gōng chéng ér fú jū

为 而 不 恃,功 成 而 弗 居。 

fú wéi fú jū  shì yǐ bú qù

夫 唯 弗 居,是 以 不 去。

第 七 章

tiān cháng  dì jiǔ

天 长,地 久。

tiān dì suǒ yǐ néng cháng qiě jiǔ zhě  

天 地 所 以 能 长 且 久 者, 

yǐ qí bú zì shēng  gù néng cháng shēng

以 其 不 自 生,故 能 长 生。

shì yǐ shèng rén hòu qí shēn ér shēn xiān

是 以 圣 人 后 其 身 而 身 先;

wài qí shēn ér shēn cún

外 其 身 而 身 存。

fēi yǐ qí wú sī yé  gù néng chéng qí sī

非 以 其 无 私 邪,故 能 成 其 私。

 

dì bā zhāng

第 八 章 

shàng shàn ruò shuǐ 

上 善 若 水。 

shuǐ shàn lì wàn wù ér bù zhēng

水 善 利 万 物 而 不 争; 

chǔ zhòng rén zhī suǒ wù  gù jī yú dào

处 众 人 之 所 恶,故 几 于 道。 

jū shàn dì  xīn shàn yuān  

居 善 地,心 善 渊,

yǔ shàn rén  yán shàn xìn

与 善 仁,言 善 信,

zhèng shàn zhì  shì shàn néng  dòng shàn shí

政 善 治,事 善 能,动 善 时。 

fú wéi bù zhēng  gù wú yóu

夫 唯 不 争,故 无 尤。

 

dì jiǔ zhāng

第 九 章
chí ér yíng zhī  bù rú qí yǐ

持 而 盈 之,不 如 其 已;

zhuī ér ruì zhī  bù kě cháng bǎo

揣 而 锐 之,不 可 长 保。
jīn yù mǎn táng  mò zhī néng shǒu

金 玉 满 堂,莫 之 能 守;
fù guì ér jiāo  zì yí qí jiù

富 贵 而 骄,自 遗 其 咎。

gōng suì shēn tuì  tiān zhī dào

功 遂 身 退,天 之 道。

 

dì shí sān zhāng

第 十三 章 

chǒng rǔ ruò jīng  guì dà huàn ruò shēn

宠 辱 若 惊,贵 大 患 若 身。 

hé wèi chǒng rǔ ruò jīng

何 谓 宠 辱 若 惊? 

chǒng wéi xià  dé zhī ruò jīng  shī zhī ruò jīng

宠 为 下,得 之 若 惊,失 之 若 惊, 

shì wèi chǒng rǔ ruò jīng

是 谓 宠 辱 若 惊。 

hé wèi guì dà huàn ruò shēn

何 谓 贵 大 患 若 身? 

wú suǒ yǐ yǒu dà huàn zhě  wéi wú yǒu shēn

吾 所 以 有 大 患 者,为 吾 有 身,

jí wú wú shēn  wú yǒu hé huàn

及 吾 无 身,吾 有 何 患! 

gù guì yǐ shēn wéi tiān xià  ruò kě jì tiān xià

故 贵 以 身 为 天 下,若 可 寄 天 下;

ài yǐ shēn wéi tiān xià  ruò kě tuō tiān xià

爱 以 身 为 天 下,若 可 托 天 下。 

 

第 十五 章

gǔ zhī shàn wéi shì zhě  wēi miào xuán tōng  shēn bù kě shí

古 之 善 为 士 者,微 妙 玄 通,深 不 可 识。

fú wéi bù kě shí  gù qiǎng wéi zhī róng

夫 唯 不 可 识,故 强 为 之 容:

yù xī ruò dōng shè chuān

豫 兮 若 冬 涉 川;

yóu xī ruò wèi sì lín

犹 兮 若 畏 四 邻;

yǎn xī qí ruò kè

俨 兮 其 若 客;

huàn xī qí ruò shì

涣 兮 其 若 释;

dūn xī qí ruò pǔ

敦 兮 其 若 朴;

kuàng xī qí ruò gǔ

旷 兮 其 若 谷;

hùn xī qí ruò zhuó

混 兮 其 若 浊。

shú néng zhuó yǐ jìng zhī xú qīng

孰 能 浊 以 静 之 徐 清。

shú néng ān yǐ jiǔ  dòng zhī xú shēng

孰 能 安 以 久, 动 之 徐 生。

bǎo cǐ dào zhě bú yù yíng

保 此 道 者 不 欲 盈。

fú wéi bù yíng  gù néng bì bù xīn chéng

夫 唯 不 盈,故 能 蔽 不 新 成。

 

第 十七 章

tài shàng  xià zhī yǒu zhī

太 上,下 知 有 之;

qí cì  qīn ér yù zhī

其 次,亲 而 誉 之;

qí cì  wèi zhī

其 次,畏 之;

qí cì  wǔ zhī

其 次,侮 之。

xìn bù zú yān  yǒu bú xìn yān

信 不 足 焉,有 不 信 焉。

yōu xī qí guì yán

悠 兮 其 贵 言,

gōng chéng shì suì  bǎi xìng jiē wèi

功 成 事 遂,百 姓 皆 谓:

wǒ zì rán

“我 自 然”。

 

dì shí bā zhāng

第 十八 章

dà dào fèi  yǒu rén yì

大 道 废,有 仁 义;

zhì huì chū  yǒu dà wěi

智 慧 出,有 大 伪;

liù qīn bù hé  yǒu xiào cí

六 亲 不 和,有 孝 慈;

guó jiā hūn luàn  yǒu zhōng chén

国 家 昏 乱,有 忠 臣。

 

第 二十二 章
qū zé quán  wǎng zé zhí

曲 则 全,枉 则 直,

wā zé yíng  bì zé xīn

洼 则 盈,敝 则 新,
shǎo zé dé  duō zé huò

少 则 得,多 则 惑。

shì yǐ shèng rén bào yī wéi tiān xià shì

是 以 圣 人 抱 一 为 天 下 式。

bú zì xiàn  gù míng

不 自 见,故 明;

bú zì shì  gù zhāng

不 自 是,故 彰;

bú zì fá  gù yǒu gōng

不 自 伐,故 有 功;

bú zì jīn  gù cháng

不 自 矜,故 长。

fú wéi bù zhēng  gù tiān xià mò néng yǔ zhī zhēng

夫 唯 不 争,故 天 下 莫 能 与 之 争。

gǔ zhī suǒ wèi qū zé quán zhě  qǐ xū yán zāi

古 之 所 谓 曲 则 全 者,岂 虚 言 哉。

chéng quán ér guī zhī

诚 全 而 归 之。

 

第 二十三 章 

xī yán zì rán

希 言 自 然。 

gù piāo fēng bù zhōng zhāo  zhòu yǔ bù zhōng rì

故 飘 风 不 终 朝,骤 雨 不 终 日。 

shú wéi cǐ zhě  tiān dì 

孰 为 此 者?天 地。

tiān dì shàng bù néng jiǔ  ér kuàng yú rén hū 

天 地 尚 不 能 久,而 况 于 人 乎。 

gù cóng shì yú dào zhě  tong yú dào 

故 从 事 于 道 者,同 于 道; 

dé zhě  tong yú dé  

德 者,同 于 德;

shī zhě  tong yú shī

失 者,同 于 失。 

tong yú dào zhě  dào yì lè dé zhī

同 于 道 者,道 亦 乐 得 之; 

tong yú dé zhě  dé yì lè dé zhī

同 于 德 者,德 亦 乐 得 之; 

tong yú shī zhě  shī yì lè dé zhī

同 于 失 者,失 亦 乐 得 之。 

xìn bù zú yān  yǒu bú xìn yān

信 不 足 焉,有 不 信 焉。 

dì èr shí sì zhāng

第 二十四 章

qǐ zhě bú lì  kuà zhě bù xíng

企 者 不 立;跨 者 不 行;

zì xiàn zhě bù míng  zì shì zhě bù zhāng

自 见 者 不 明;自 是 者 不 彰 ;

zì fá zhě wú gōng  zì jīn zhě bù cháng

自 伐 者 无 功;自 矜 者 不 长 。

qí zài dào yě  yuē  yú shí zhuì xíng

其 在 道 也,曰: 余 食 赘 形。

wù huò wù zhī  gù yǒu dào zhě bù chǔ

物 或 恶 之,故 有 道 者 不 处。

 

第 二十六 章 

zhòng wéi qīng gēn  jìng wéi zào jūn

重 为 轻 根,静 为 躁 君。 

shì yǐ shèng rén zhōng rì xíng bù lí zī zhòng

是 以 圣 人 终 日 行 不 离 辎 重。 

suī yǒu róng guān  yàn chǔ chāo rán

虽 有 荣 观,燕 处 超 然。 

nài hé wàn shèng zhī zhǔ  ér yǐ shēn qīng tiān xià

奈 何 万 乘 之 主,而 以 身 轻 天 下? 

qīng zé shī běn  zào zé shī jūn

轻 则 失 本,躁 则 失 君。 

第 二十七 章 

shàn xíng wú zhé jì

善 行 无 辙 迹, 

shàn yán wú xiá zhé

善 言 无 瑕 谪, 

shàn shǔ bú yòng chóu cè

善 数 不 用 筹 策;

shàn bì wú guān jiàn  ér bù kě kāi

善 闭 无 关 楗, 而 不 可 开, 

shàn jié wú shéng yuē, ér bù kě jiě

善 结 无 绳 约, 而 不 可 解。 

shì yǐ shèng rén cháng shàn jiù rén  gù wú qì rén

是 以 圣 人 常 善 救 人,故 无 弃 人; 

cháng shàn jiù wù  gù wú qì wù  shì wèi xí míng

常 善 救 物,故 无 弃 物,是 谓 袭 明。 

gù shàn rén zhě  bú shàn rén zhī shī

故 善 人 者,不 善 人 之 师; 

bú shàn rén zhě  shàn rén zhī zī

不 善 人 者,善 人 之 资。 

bú guì qí shī  bú ài qí zī

不 贵 其 师,不 爱 其 资, 

suī zhì dà mí  shì wèi yào miào

虽 智 大 迷,是 谓 要 妙。 

 

 

第 三十 章

yǐ dào zuǒ rén zhǔ zhě  bù yǐ bīng qiáng tiān xià

以 道 佐 人 主 者,不 以 兵 强 天 下,

qí shì hǎo huán

其 事 好 还。

shī zhī suǒ chù  jīng jí shēng yān

师 之 所 处,荆 棘 生 焉;

dà jūn zhī hòu  bì yǒu xiōng nián

大 军 之 后,必 有 凶 年。

shàn zhě guǒ ér yǐ  bù gǎn yǐ qǔ qiáng

善 者 果 而 已,不 敢 以 取 强。

guǒ ér wù jīn  guǒ ér wù fá  guǒ ér wù jiāo

果 而 勿 矜,果 而 勿 伐,果 而 勿 骄。

guǒ ér bù dé yǐ  guǒ ér wù qiáng

果 而 不 得 已,果 而 勿 强。

wù zhuàng zé lǎo  shì wèi bú dào  bú dào zǎo yǐ

物 壮 则 老,是 谓 不 道,不 道 早 已。

 

第 四十一 章

shàng shì wén dào  qín ér xíng zhī

上 士 闻 道,勤 而 行 之; 

zhōng shì wén dào  ruò cún ruò wáng

中 士 闻 道,若 存 若 亡; 

xià shì wén dào  dà xiào zhī  bú xiào bù zú yǐ wéi dào

下 士 闻 道,大 笑 之。不 笑 不 足 以 为 道。

gù jiàn yán yǒu zhī

故 建 言 有 之: 

míng dào ruò mèi  jìn dào ruò tuì  yí dào ruò lèi

明 道 若 昧,进 道 若 退,夷 道 若 颣; 

shàng dé ruò gǔ  dà bái ruò rǔ

上 德 若 谷,大 白 若 辱; 

guǎng dé ruò bù zú  jiàn dé ruò tōu

广 德 若 不 足,建 德 若 偷; 

zhì zhēn ruò yú  dà fāng wú yú

质 真 若 渝,大 方 无 隅; 

dà qì wǎn chéng  dà yīn xī shēng  dà xiàng wú xíng

大 器 晚 成,大 音 希 声,大 象 无 形。 

dào yǐn wú míng

道 隐 无 名。 

fú wéi dào  shàn dài qiě chéng

夫 唯 道,善 贷 且 成。 

 

第 四十二 章 

dào shēng yī  yī shēng èr 

道 生 一,一 生 二, 

èr shēng sān sān shēng wàn wù

二 生 三,三 生 万 物。

wàn wù fù yīn ér bào yang  chōng qì yǐ wéi hé

万 物 负 阴 而 抱 阳,冲 气 以 为 和。 

rén zhī suǒ wù  wéi gū guǎ bù gǔ

人 之 所 恶,唯 孤、寡、不 谷, 

ér wáng gōng yǐ wéi chēng

而 王 公 以 为 称。 

gù wù huò sǔn zhī ér yì  huò yì zhī ér sǔn

故 物 或 损 之 而 益,或 益 之 而 损。 

 

第 四十六 章 

tiān xià yǒu dào  què zǒu mǎ yǐ fèn

天 下 有 道,却 走 马 以 粪。 

tiān xià wú dào  róng mǎ shēng yú jiāo

天 下 无 道,戎 马 生 于 郊。 

huò mò dà yú bù zhī zú  jiù mò dà yú yù dé

祸 莫 大 于 不 知 足;咎 莫 大 于 欲 得。 

gù zhī zú zhī zú  cháng zú yǐ

故 知 足 之 足,常 足 矣。

dì sì shí bā zhāng

第 四十八 章

wéi xué rì yì  wéi dào rì sǔn

为 学 日 益,为 道 日 损。

sǔn zhī yòu sǔn  yǐ zhì yú wú wéi

损 之 又 损,以 至 于 无 为。

wú wéi ér wú bù wéi

无 为 而 无 不 为。

qǔ tiān xià cháng yǐ wú shì  

取 天 下 常 以 无 事, 

jí qí yǒu shì  bù zú yǐ qǔ tiān xià

及 其 有 事,不 足 以 取 天 下。

第 四十九 章 

shèng rén wú cháng xīn  yǐ bǎi xìng xīn wéi xīn

圣 人 无 常 心,以 百 姓 心 为 心。 

shàn zhě  wú shàn zhī 

善 者,吾 善 之, 

bú shàn zhě  wú yì shàn zhī  dé shàn

不 善 者,吾 亦 善 之,德 善。

xìn zhě  wú xìn zhī

信 者,吾 信 之

bú xìn zhě  wú yì xìn zhī  dé xìn

不 信 者,吾 亦 信 之,德 信。

shèng rén zài tiān xià  xī xī 

圣 人 在 天 下,歙 歙, 

wèi tiān xià hùn qí xīn 

为 天 下 浑 其 心。

bǎi xìng jiē zhù qí ěr mù

百 姓 皆 注 其 耳 目,

shèng rén jiē hái zhī

圣 人 皆 孩 之。 

 

第 五十四 章

shàn jiàn zhě bù bá  shàn bào zhě bù tuō

善 建 者 不 拔,善 抱 者 不 脱,

zǐ sūn yǐ jì sì bú chuò

子 孙 以 祭 祀 不 辍。

xiū zhī yú shēn  qí dé nǎi zhēn

修 之 于 身,其 德 乃 真;

xiū zhī yú jiā qí dé nǎi yú

修 之 于 家,其 德 乃 余;

xiū zhī yú xiàng  qí dé nǎi cháng

修 之 于 乡,其 德 乃 长;

xiū zhī yú guó  qí dé nǎi fēng

修 之 于 国,其 德 乃 丰;

xiū zhī yú tiān xià  qí dé nǎi pǔ

修 之 于 天 下,其 德 乃 普。

gù yǐ shēn guān shēn  yǐ jiā guān jiā  yǐ xiàng guān xiàng

故 以 身 观 身,以 家 观 家,以 乡 观 乡,

yǐ guó guān guó  yǐ tiān xià guān tiān xià

以 国 观 国,以 天 下 观 天 下。

wú hé yǐ zhī tiān xià rán zāi  yǐ cǐ

吾 何 以 知 天 下 然 哉?以 此。

dì wǔ shí qī zhāng

第 五十七 章

yǐ zhèng zhì guó  yǐ qí yòng bīng  yǐ wú shì qǔ tiān xià

以 正 治 国,以 奇 用 兵,以 无 事 取 天 下。

wú hé yǐ zhī qí rán zāi  yǐ cǐ

吾 何 以 知 其 然 哉?以 此:

tiān xià duō jì huì  ér mín mí pín

天 下 多 忌 讳,而 民 弥 贫;

mín duō lì qì  guó jiā zī hūn

民 多 利 器,国 家 滋 昏;

rén duō jì qiǎo  qí wù zī qǐ

人 多 伎 巧,奇 物 滋 起;

fǎ lìng zī zhāng  dào zéi duō yǒu

法 令 滋 彰 ,盗 贼 多 有。

gù shèng rén yún

故 圣 人 云:“

wǒ wú wéi  ér mín zì huà  

“我 无 为 而 民 自 化;

wǒ hào jìng ér mín zì zhèng

我 好 静 而 民 自 正;

wǒ wú shì ér mín zì fù

我 无 事 而 民 自 富;

wǒ wú yù ér mín zì pǔ

我 无 欲 而 民 自 朴。”

第 五十八 章

qí zhèng mēn mēn  qí mín chún chún

其 政 闷 闷,其 民 淳 淳;

qí zhèng chá chá  qí mín quē quē

其 政 察 察,其 民 缺 缺。

huò xī fú zhī suǒ yǐ  fú xī huò zhī suǒ fú

祸 兮 福 之 所 倚,福 兮 祸 之 所 伏。

shú zhī qí jí  qí wú zhèng

孰 知 其 极。其 无 正。

zhèng fù wéi jī  shàn fù wéi yāo

正 复 为 奇,善 复 为 妖。

rén zhī mí  qí rì gù jiǔ

人 之 迷,其 日 固 久。

shì yǐ shèng rén fāng ér bù gē  lián ér bú guì

是 以 圣 人 方 而 不 割,廉 而 不 刿,

zhí ér bú sì  guāng ér bú yào

直 而 不 肆,光 而 不 耀。

 

第 五十九 章

zhì rén shì tiān  mò ruò sè

治 人 事 天,莫 若 啬。

fú wéi sè  shì wèi zǎo fú

夫 唯 啬,是 谓 早 服。

zǎo fú wèi zhī zhòng jī dé

早 服 谓 之 重 积 德。

zhòng jī dé zé wú bú kè

重 积 德 则 无 不 克。

wú bú kè zé mò zhī qí jí

无 不 克 则 莫 知 其 极;

mò zhī qí jí  kě yǐ yǒu guó

莫 知 其 极,可 以 有 国。

yǒu guó zhī mǔ  kě yǐ cháng jiǔ

有 国 之 母,可 以 长 久;

shì wèi shēn gēn gù dǐ  cháng shēng jiǔ shì zhī dào

是 谓 深 根 固 柢,长 生 久 视 之 道。

 

第 六十 章

zhì dà guó ruò pēng xiǎo xiǎn

治 大 国 若 烹 小 鲜。

yǐ dào lì tiān xià  qí guǐ bù shén

以 道 莅 天 下,其 鬼 不 神。

fēi qí guǐ bù shén  qí shén bù shāng rén

非 其 鬼 不 神,其 神 不 伤 人。

fēi qí shén bù shāng rén  shèng rén yì bù shāng rén

非 其 神 不 伤 人,圣 人 亦 不 伤 人。

fú liǎng bù xiāng shāng  gù dé jiāo guī yān

夫 两 不 相 伤,故 德 交 归 焉。

 

第六十三章:

wéi wú wéi  shì wú shì  wèi wú wèi

为 无 为,事 无 事,味 无 味。

dà xiǎo duō shǎo  bào yuàn yǐ dé

大 小 多 少,报 怨 以 德。

tú nán yú qí yì  wéi dà yú qí xì

图 难 于 其 易,为 大 于 其 细。

yiān xià nán shì  bì zuò yú yì

天 下 难 事,必 作 于 易;

tiān xià dà shì  bì zuò yú xì

天 下 大 事,必 作 于 细。

shì yǐ shèng rén zhōng bù wéi dà  gù néng chéng qí dà

是 以 圣 人 终 不 为 大,故 能 成 其 大。

fú qīng nuò bì guǎ xìn  duō yì bì duō nán

夫 轻 诺 必 寡 信,多 易 必 多 难。

shì yǐ shèng rén yóu nán zhī  gù zhōng wú nán yǐ

是 以 圣 人 犹 难 之,故 终 无 难 矣。

 

第 六十四 章

qí ān yì chí  qí wèi zhào yì móu

其 安 易 持,其 未 兆 易 谋。

qí cuì yì pàn  qí wēi yì sàn

其 脆 易 泮,其 微 易 散。

wéi zhī yú wèi yǒu  zhì zhī yú wèi luàn

为 之 于 未 有,治 之 于 未 乱。

hé bào zhī mù  shēng yú háo mò

合 抱 之 木,生 于 毫 末;

jiǔ céng zhī tái  qǐ yú lěi tǔ

九 层 之 台,起 于 垒 土;

qiān lǐ zhī xíng shǐ yú zú xià

千 里 之 行,始 于 足 下。

wéi zhě bài zhī  zhí zhě shī zhī

为 者 败 之,执 者 失 之。

shì yǐ shèng rén wú wéi  gù wú bài

是 以 圣 人 无 为,故 无 败;

wú zhí gù wú shī

无 执,故 无 失。

mín zhī cóng shì  cháng yú jī chéng ér bài zhī

民 之 从 事,常 于 几 成 而 败 之。

shèn zhōng rú shǐ  zé wú bài shì

慎 终 如 始,则 无 败 事。

shì yǐ shèng rén yù bú yù  bú guì nán dé zhī huò

是 以 圣 人 欲 不 欲,不 贵 难 得 之 货,

xué bù xué  fù zhòng rén zhī suǒ guò

学 不 学,复 众 人 之 所 过。
yǐ fǔ wàn wù zì rán ér bù gǎn wéi

以 辅 万 物 自 然 而 不 敢 为。

80cb39dbb6fd52663d55e65eab18972bd407367a

第 六十七 章

tiān xià jiē wèi wǒ dào dà  sì bú xiào

天 下 皆 谓 我 道 大,似 不 肖。

fú wéi dà  gù sì bú xiào

夫 唯 大,故 似 不 肖。

ruò xiào  jiǔ yǐ qí xì yě fū

若 肖,久 矣 其 细 也 夫。

wǒ yǒu sān bǎo  chí ér bǎo zhī

我 有 三 宝,持 而 保 之。

yī yuē cí  èr yuē jiǎn  sān yuē bù gǎn wéi tiān xià xiān

一 曰 慈,二 曰 俭,三 曰 不 敢 为 天 下 先。

cí gù néng yǒng  jiǎn gù néng guǎng

慈 故 能 勇,俭 故 能 广,

bù gǎn wéi tiān xià xiān  gù néng chéng qì zhǎng

不 敢 为 天 下 先,故 能 成 器 长。

jīn shě cí qiě yǒng  shě jiǎn qiě guǎng

今 舍 慈 且 勇,舍 俭 且 广,

shě hòu qiě xiān  sǐ yǐ

舍 后 且 先,死 矣。

fú cí yǐ zhàn zé shèng  yǐ shǒu zé gù

夫 慈 以 战 则 胜,以 守 则 固。

tiān jiāng jiù zhī  yǐ cí wèi zhī

天 将 救 之,以 慈 卫 之。

 

第 七十五 章 

mín zhī jī  yǐ qí shàng shí shuì zhī duō  shì yǐ jī

民 之 饥,以 其 上 食 税 之 多,是 以 饥。 

mín zhī nán zhì  yǐ qí shàng zhī yǒu wéi  shì yǐ nán zhì

民 之 难 治,以 其 上 之 有 为,是 以 难 治。

mín zhī qīng sǐ  yǐ qí shàng qiú shēng zhī hòu shì yǐ qīng sǐ

民 之 轻 死,以 其 上 求 生 之 厚,是 以 轻 死。

fú wéi wú yǐ shēng wéi zhě  shì xiàn yú guì shēng

夫 唯 无 以 生 为 者,是 贤 于 贵 生。

 

第 七十七 章 

tiān zhī dào  qí yóu zhāng gōng yú

天 之 道,其 犹 张 弓 欤?

gāo zhě yì zhī  xià zhě jǔ zhī

高 者 抑 之,下 者 举 之;

yǒu yú zhě sǔn zhī  bù zú zhě bǔ zhī

有 余 者 损 之,不 足 者 补 之。

tiān zhī dào  sǔn yǒu yú ér bǔ bù zú

天 之 道,损 有 余 而 补 不 足。

rén zhī dào  zé bù rán 

人 之 道,则 不 然,

sǔn bù zú yǐ fèng yǒu yú

损 不 足 以 奉 有 余。

shú néng yǒu yú yǐ fèng tiān xià  wéi yǒu dào zhě

孰 能 有 余 以 奉 天 下,唯 有 道 者。

shì yǐ shèng rén wéi ér bú shì  gōng chéng ér bù chǔ

是 以 圣 人 为 而 不 恃,功 成 而 不 处,     

qí bú yù xiàn xiàn

其 不 欲 见 贤。

 

dì bā shí zhāng

第 八十 章 

xiǎo guó guǎ mín

小 国 寡 民。 

shǐ yǒu shí bó zhī qì ér bú yòng

使 有 什 伯 之 器 而 不 用, 

shǐ mín zhòng sǐ ér bù yuǎn xǐ

使 民 重 死 而 不 远 徙。 

suī yǒu zhōu yú  wú suǒ chéng zhī

虽 有 舟 舆,无 所 乘 之, 

suī yǒu jiǎ bīng  wú suǒ chén zhī 

虽 有 甲 兵,无 所 陈 之。 

shǐ rén fù jié shéng ér yòng zhī

使 人 复 结 绳 而 用 之。 

gān qí shí  měi qí fú  ān qí jū  lè qí sú

甘 其 食,美 其 服,安 其 居,乐 其 俗。

lín guó xiāng wàng  jī quǎn zhī shēng xiāng wén

邻 国 相 望,鸡 犬 之 声 相 闻, 

mín zhì lǎo sǐ  bù xiāng wǎng lái

民 至 老 死,不 相 往 来。 

 

第 八十一 章

xìn yán bù měi  měi yán bú xìn

信 言 不 美,美 言 不 信。

shàn zhě bú biàn  biàn zhě bú shàn

善 者 不 辩,辩 者 不 善。

zhì zhě bù bó  bó zhě bú zhì

知 者 不 博,博 者 不 知。

shèng rén bù jī  jì yǐ wéi rén jǐ yù yǒu

圣 人 不 积,既 以 为 人 己 愈 有,

jì yǐ yǔ rén jǐ yù duō

既 以 与 人 己 愈 多。

tiān zhī dào  lì ér bú hài

天 之 道,利 而 不 害;

shèng rén zhī dào  wéi ér bù zhēng

圣 人 之 道,为 而 不 争。

 

支付宝扫一扫赞助